Attendace | Nettech Summer Training 2012
BITS-Pilani K.K. Birla Goa Campus
16th June 2012 - 30th June 2012


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

S.N. ID Name 16-Jun 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 22-Jun 23-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 28-Jun Total
1 8120156 Abhinav Mehta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 8120158 Aryendra Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 8120290 Ashish Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 8120248 Bittu Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 8120268 Chirag Garg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 8120109 Diksha Kumari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 8120178 Dushyant Bhati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 8120126 Harsh Agrawal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 8120176 Justine Raju Thomas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 8120240 Kavit Maral Mehta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 8120131 Khanakh Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 8120261 Krishna Chaitanya Lakkireddy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 8120244 M. Brahmi Kowsik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 8120252 Moduga Shravan Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 8120298 Mukul Goel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 8120227 Navneet Govardhan Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 8120157 Neeraj Bisht 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 8120202 Neet Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 8120140 Niket Rameshkumar Sagar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 8120260 Nikhil Prakash Bondre 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 8120269 Nishant Julian Minj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
22 8120246 Palash Jhamnani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 8120128 Prajit Prashant Nadkarni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24 8120282 Prakhar Gahlot 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 8120184 Prasanth R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26 8120265 Prerak P Mody 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 8120141 Priya Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
28 8120242 Rachit Tandon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
29 8120247 Ranjan Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 8120135 Rashmi Upadhyaya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 8120277 Raunak Singh Saluja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
32 8120232 Richa Khanna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
33 8120234 Rishabh Poddar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
34 8120237 Saladi Satish 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
35 8120279 Shivam Shrivastava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36 8120201 Shivani Arbat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
37 8120281 Soumitra Mishra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38 8120263 Sugandha Rupani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 8120108 Tapas Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 8120221 Ts Praveen Rao 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
41 8120308 Vaibhav Chawla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42 8120266 Vasu Mahesh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
43 8120177 Vineet Gupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44 8120146 Vinod Kumar Choudhary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
45 8120271 Yogendra Kumar Udaipure 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
46 8120304 Aakash Tyagi 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
47 8120297 Abhinav Ronu 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
48 8120249 Shashank Misra 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
49 8120245 Annam Himesh Sai Royal 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10
50 8120267 Shashank Patel 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
51 8120173 Swamee Shivankar Sharma 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4