Attendace (Web Development) | Nettech Summer Training 2012
BIT Mesra Kolkata Extn. Centre
1st July 2012 - 15th July 2012


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

S.N. ID Name 01-Jul 02-Jul 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 07-Jul 08-Jul 09-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul Total[12]
1 6120189 Aadarsh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 6120187 Aakash Saxena 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 6120167 Abhishek Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 6120188 Aditya Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 6120212 Aditya Sonthalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 6120172 Aklank Jain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 6120232 Anurag Chowdhury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 6120186 Ashish Jha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 6120118 Avishek Chakraborty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 6120233 Ayon Banerjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 6120202 Ayush Rajoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 4120273 Hari shankar Prasad Yadav 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 6120203 Indira Raman Tewary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 6120180 Keshav Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 6120179 Kriti Lakhotiya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 6120235 Kumari Prerna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 6120211 Mahendra Kumar Mishra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 6120215 Mukund Didwania 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 6120123 Omkar Roy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 6120199 Pankaj Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 6120107 Pranav Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
22 6120204 Pratibha Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 6120223 Pratik Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24 6120117 Pritam Rakshit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 6120136 Priyam Khanna 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26 6120154 Pulkit Chaudhary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 6120182 Rahul Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
28 6120184 Rajmani Jha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
29 6120208 Vineet Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 6120195 Vishal Kumar Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 4120274 Aman Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
32 6120148 Ashish Dwivedi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
33 6120181 Jitesh Kumar Meena 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
34 6120135 Nidhi Handa 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
35 6120196 Nitish Agrawal 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
36 6120134 Syed Iftekhar Hussain Rizvi 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 11
37 6120149 Alka Pandey 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
38 6120146 Atif Hasan 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
39 6120194 Gyan Prakash 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10
40 6120150 Tarun Jaiswal 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
41 6120141 Himanshi Kesarwani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9
42 6120140 Shubham Jain 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8
43 6120142 Sumit Kumar 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 8
44 6120177 Pawan Singh 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 7
45 6120207 Alok Kumar 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 6