Attendace | Nettech Summer Training 2013
Kolkata (Network Management)
1st July - 15th July


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. ID NAME 01-Jul 02-Jul 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 08-Jul 09-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul Total
1 1130131 Aayush Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 1130128 Abhishek Anand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 1130204 Abhishek Sa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 1130187 Anisha Bazaz 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 1130203 Ankit Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 1130175 Anoop Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 1130145 Anupriya Gupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 1130158 Anuradha Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 1130167 Arnab Saha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 1130166 Ashwini Kumar Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 1130120 Debargha Sarkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 1130195 Devanshu Mohan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
13 1130144 Gargi Mazumdar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
14 1130173 Gautam Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 1130181 Harsh Tibrewal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
16 1130159 Hemant Jhawar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
17 1130189 Joy Bhowmick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
18 1130199 Kaushal Bajaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
19 1130194 Kishan Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
20 1130163 Koushik Karmakar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
21 1130164 Krishna Gopal Shil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
22 1130152 Manish Kumar Verma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
23 1130146 Md Wasim Anwar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24 1130190 Naim Hassan Mondal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 1130157 Navin Modi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
26 1130192 Nikita Tibrewal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
27 1130170 Nitin Shekhar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
28 1130169 Pankaj Patel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
29 1130147 Prerna Raj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
30 1130188 Priyanka Bhotika 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31 1130191 Priyanka Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
32 1130179 Raj Praveen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
33 1130137 Raunak Bhansali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
34 1130197 Rizwanur Rahaman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
35 1130139 Roshan Jaiswal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36 1130155 Sairindhree Tripathy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
37 1130198 Samip Jain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
38 1130153 Sanjana Sakshi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
39 1130193 Sapan Kumar Jha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
40 1130149 Sayantani Sarkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
41 1130178 Sayar Samanta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
42 1130202 Shyamashree Basu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
43 1130119 Sourav Kumar Bose 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
44 1130165 Subhosree Banerjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
45 1130143 Suresh Kumar Shaw 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
46 1130184 Suvodeep Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
47 1130196 Vivek Kumar Verma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
48 1130171 Avinash Prakash 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
49 1130148 Sayanti Biswas 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11
50 1130118 Paramik Dasgupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 10