Certificate Name List | Nettech Summer Training 2013
Kolkata (Network Management)
1st July - 15th July


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS

Sr. ID NAME
1 1130131 Aayush Agarwal
2 1130128 Abhishek Anand
3 1130204 Abhishek Sa
4 1130187 Anisha Bazaz
5 1130203 Ankit Agarwal
6 1130175 Anoop Kumar
7 1130145 Anupriya Gupta
8 1130158 Anuradha Das
9 1130167 Arnab Saha
10 1130166 Ashwini Kumar Singh
11 1130171 Avinash Prakash
12 1130120 Debargha Sarkar
13 1130195 Devanshu Mohan
14 1130144 Gargi Mazumdar
15 1130173 Gautam Singh
16 1130181 Harsh Tibrewal
17 1130159 Hemant Jhawar
18 1130189 Joy Bhowmick
19 1130199 Kaushal Bajaj
20 1130194 Kishan Sharma
21 1130163 Koushik Karmakar
22 1130164 Krishna Gopal Shil
23 1130152 Manish Kumar Verma
24 1130146 Md Wasim Anwar
25 1130190 Naim Hassan Mondal
26 1130157 Navin Modi
27 1130192 Nikita Tibrewal
28 1130170 Nitin Shekhar
29 1130169 Pankaj Patel
30 1130118 Paramik Dasgupta
31 1130147 Prerna Raj
32 1130188 Priyanka Bhotika
33 1130191 Priyanka Das
34 1130179 Raj Praveen
35 1130137 Raunak Bhansali
36 1130197 Rizwanur Rahaman
37 1130139 Roshan Jaiswal
38 1130155 Sairindhree Tripathy
39 1130198 Samip Jain
40 1130153 Sanjana Sakshi
41 1130193 Sapan Kumar Jha
42 1130149 Sayantani Sarkar
43 1130148 Sayanti Biswas
44 1130178 Sayar Samanta
45 1130202 Shyamashree Basu
46 1130119 Sourav Kumar Bose
47 1130165 Subhosree Banerjee
48 1130143 Suresh Kumar Shaw
49 1130184 Suvodeep Das
50 1130196 Vivek Kumar Verma