Attendace | Nettech Summer Training 2013
Kolkata
1st July - 15th July


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. ID NAME 01-Jul 02-Jul 03-Jul 04-Jul 05-Jul 06-Jul 08-Jul 09-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul Total
1 2130159 Abhishek Ganguly 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 2130172 Aditya Pratap Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3 2130161 Akshay Kant 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
4 2130135 Andy Lalbiakliana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 2130195 Ankita Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 2130171 Ankush Kumar Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7 2130117 Arnab Laik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8 2130169 Avinash Ranjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
9 2130199 Ayush Garg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
10 2130176 Badal Trusharbhai Naik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11 2130134 C Zomuankima 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
12 2130163 Chandan Kumar Yadav 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
13 2130145 Chayan Roy Patwary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14 2130191 Debabrata Mallick 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15 2130192 Debasish Dev Kongar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
16 2130119 Debjit Mondal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
17 2130177 Dhruv R. Sidhdhpuriya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
18 2130151 Dilip Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
19 2130150 Dipankar Achinta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
20 2130205 Gopal Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
21 2130178 Kalpit Lad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
22 2130166 Koushik Aguan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
23 2130158 Kumar Kshitij 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
24 2130190 Kunal Mukherjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
25 2130185 Nandini Muskan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
26 2130170 Nishi Priya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
27 2130187 Nitish Nitish 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
28 2130173 Niyati Rana 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
29 2130123 Parinaz Jemi Bharucha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
30 2130118 Partha Mukherjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
31 2130164 Payel Sarkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
32 2130174 Pramod Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
33 2130153 Priya Lorha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
34 2130130 Ravinder Baid 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
35 2130157 Rohit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
36 2130127 Ruchika Narsaria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
37 2130201 Shefali Param 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
38 2130186 Sheuli Kundu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
39 2130167 Syed Inayat Hussain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
40 2130105 Varun Agrawal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
41 2130183 Varun Luhariwala 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
42 2130128 Vineeta Verma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
43 2130189 Viral Sinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
44 2130208 Namita Hembram 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
45 2130207 Raja Basak 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
46 2130132 Rammuan Puii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10
47 2130156 Ravi Prakash 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
48 2130209 Sumant Vijay Ekka 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
49 2130152 Swati Kumari 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10
50 2130125 Vishaka Bokaria 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10
51 2130126 Megha Saraf 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
52 2130204 Samrat Kumar Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9
53 2130133 Zairemkima Khiangte 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 8
54 2130198 Pranay Ekka 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5