Attendace | Nettech Summer Training on Network Management
MIT Pune
May - June 2013


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. Name 22-May 23-May 24-May 25-May 26-May 27-May 28-May 29-May 30-May 31-May Total
1 Abhishek Shirish Patil 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 Rohit Mishra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
3 Sandeep Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
4 Saurabh Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
5 Prakash Kumar Keshari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 Deepak Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
7 Akash Chaudhary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8 Prakhar Gupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
9 Manish Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
10 Arpit Gupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11 Akshat Jain 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
12 Harsh Kapoor 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
13 Ayush Garg 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8
14 Kshitij Shah 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5
15 Ankit Yadav 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 5


2nd batch: 30th May to 14th June 2013
Sr. Name 30-May 01-Jun 02-Jun 03-Jun 04-Jun
1 Aditya Durai 1 1 1 1 1
2 Akshat Gaur 1 1 1 1 1
3 Aman Kumar 1 1 1 1 1
4 Aniket Bonagir 1 1 1 1 1
5 Ankit Kumar Agrawal 1 1 1 1 1
6 Ashish Jain 1 1 1 1 1
7 Ashish Prakash 1 1 1 1 1
8 Faza Mahamood 1 1 1 1 1
9 Gaurav Vijayvergiya 1 1 1 1 1
10 Intekhab Naser 1 1 1 1 1
11 Jaipradeesh J 1 1 1 1 1
12 Komal Agarwal 1 1 1 1 1
13 Kuldeep Ghate 1 1 1 1 1
14 Malvika Pandey 1 1 1 1 1
15 Mrittika Kundu 1 1 1 1 1
16 Pankaj Kedia 1 1 1 1 1
17 Piranjal Kriplani 1 1 1 1 1
18 Prafulla Kumar Dwivedi 1 1 1 1 1
19 Sahil Garg 1 1 1 1 1
20 Satyanarayan 0 0 0 0 1
21 Vipul Verma 0 1 1 1 1