Attendance | Nettech Summer Training 2015
Kolkata
1st July to 15th July 2015


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. ID NAME 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul
1 1503189 Abhishek Varma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1503143 Akash Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1503147 Anindya Chakraborty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1503182 Ankit Bharti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1503128 Annie Minj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1503178 Anuj Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1503197 Ashish Ranjan Yadav 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1503173 Murchanaa Adhikary 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1503194 Nikita Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1503184 Rajarshi Banerjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1503193 Raunak Jaiswal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1503206 Rohit Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1503199 Sakshi Saraogi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1503212 Sanjay Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1503146 Sayantan Pal 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1503200 Shreya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1503205 Smriti Jaiswal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18 1503171 Sweta Dhar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
19 1503180 Tanuj Bhatt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1503174 Yashika Bihani 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
21 1503162 Abhishek Subhasis Mallik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1503152 Akash Verma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1503195 Arka Prabho Pramanik 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1503155 Arpana Kumari 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1503187 Bishal Ghosh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1503186 Payel Ghosh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1503175 Sameer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1503149 Sana Jahan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1503158 Satabdi Seal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1503185 Subhasmit Halder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1503119 Uttara Khanikar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1503207 Abhinav Agrawal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1503213 Adhishwar Bardhan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1503123 Akhil Kumar Jha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1503160 Ananya Rajput 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1503216 Debbarni Sarkar 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
37 1503120 Deempy Rabha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1503192 Gunjan Sharma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1503121 Nishigandha Dutta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1503106 Oindrila Samanta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1503122 Pallavi Brahma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1503190 Payel Chowdhury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1503191 Rohit Laha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1503159 Suraj Prasad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1503179 Tuhin Bhowal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
46 1503210 Anasua Chattopadhyay 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
47 1503154 Nidhi Prakash 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
48 1503124 Uddhav Sarkar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
49 1503134 Arghya Kusum Dhar 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
50 1503125 Dipankar Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
51 1503165 Mainak Mukherjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1