Attendance | Nettech Summer Training 2016
BIT Mesra Kolkata Campus
1st July to 15th July 2016


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Certificate Name List     |     Program in PICS

Sr. ID NAME 1-Jul 2-Jul 3-Jul 4-Jul 5-Jul 6-Jul 7-Jul 8-Jul 9-Jul 10-Jul 11-Jul 12-Jul 13-Jul
1 1601171 Akash Chowdhury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1601187 Akshay Barua 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 1601118 Alisa Basak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 1601180 Anisha Mukherjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1601177 Ankur Priyadarshi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 1601154 Anuj Kumar Pathak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 1601163 Ashish Kumar Patel 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8 1601165 Asmita Saha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 1601190 Atthar Hussain 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 1601138 Bhawana Shadangi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 1601201 Bhawna Chhetri 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 1601200 Diksha Agarwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13 1601183 Garima Gupta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14 1601169 Imran Khan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15 1601208 Kunal Verma 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
16 1601184 Mashrin Srivastava 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 1601139 Natasha Dash 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
18 1601164 Nikita Biswas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
19 1601185 Nilanjan Banerjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 1601167 Pandu Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
21 1601176 Prabhat Kumar Vishvakarma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
22 1601172 Puja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
23 1601168 Rajeev Kumar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24 1601178 Ravi Ranjan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25 1601204 Ripan Chowdhury 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26 1601198 Ritika Mohata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
27 1601147 Riya Nainshi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 1601207 Sargam Kalia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
29 1601125 Saroni Sinha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
30 1601141 Saumya Jha 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
31 1601146 Sheela Sherawat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
32 1601152 Shivam Porwal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
33 1601193 Soham Mondal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
34 1601159 Souma Subhra Chatterjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
35 1601188 Soumitra Biswas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
36 1601189 Sourav Chandra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 1601137 Subarna Bhattacharya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
38 1601174 Subhasish Mondal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
39 1601116 Sunayana Dutta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
40 1601153 Suraj Tripathy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
41 1601179 Suvam Neogie 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 1601170 Swastik Mukherjee 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
43 1601123 Tirtha Sarker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
44 1601117 Tridisha Das 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
45 1601199 Vaishnavi Singh 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
46 1601196 Vikas Bhaneriya 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1