Certificate Name List | Nettech Summer Training 2016
BIT Mesra Kolkata Campus
1st July to 15th July 2016


Home     Blog    Notice Board     Company     Success     Press     Photo Album     Feedback     College list     Contact us     Course Work     Netmin Project
Results     |     Attendance     |     Program in PICS

Sr. ID NAME
1 1601171 Akash Chowdhury
2 1601187 Akshay Barua
3 1601118 Alisa Basak
4 1601180 Anisha Mukherjee
5 1601177 Ankur Priyadarshi
6 1601154 Anuj Kumar Pathak
7 1601163 Ashish Kumar Patel
8 1601165 Asmita Saha
9 1601190 Atthar Hussain
10 1601138 Bhawana Shadangi
11 1601201 Bhawna Chhetri
12 1601200 Diksha Agarwal
13 1601183 Garima Gupta
14 1601169 Imran Khan
15 1601208 Kunal Verma
16 1601184 Mashrin Srivastava
17 1601139 Natasha Dash
18 1601164 Nikita Biswas
19 1601185 Nilanjan Banerjee
20 1601167 Pandu Das
21 1601176 Prabhat Kumar Vishvakarma
22 1601172 Puja
23 1601168 Rajeev Kumar
24 1601178 Ravi Ranjan
25 1601204 Ripan Chowdhury
26 1601198 Ritika Mohata
27 1601147 Riya Nainshi
28 1601207 Sargam Kalia
29 1601125 Saroni Sinha
30 1601141 Saumya Jha
31 1601146 Sheela Sherawat
32 1601152 Shivam Porwal
33 1601193 Soham Mondal
34 1601159 Souma Subhra Chatterjee
35 1601188 Soumitra Biswas
36 1601189 Sourav Chandra
37 1601137 Subarna Bhattacharya
38 1601174 Subhasish Mondal
39 1601116 Sunayana Dutta
40 1601153 Suraj Tripathy
41 1601179 Suvam Neogie
42 1601170 Swastik Mukherjee
43 1601123 Tirtha Sarker
44 1601117 Tridisha Das
45 1601199 Vaishnavi Singh
46 1601196 Vikas Bhaneriya